I. POSTANOWIENIA

 1. Prusa Research a.s., firma zarejestrowana pod adresem Partyzánská 188/7A, 17000, Praga 7, Nr VAT (NIP): 06649114, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, akta 189253 (zwana dalej „Operatorem”), zarządza usługą PRINTABLES.COM, zwaną tutaj „Usługą”.
 2. Oprócz niniejszych Warunków Dodatkowych (zwanych dalej „Warunkami Dodatkowymi”) ogólne warunki korzystania z usług dostępne pod adresem [***] (zwane dalej „Warunkami”) mają również zastosowanie podczas korzystania z tej Usługi. Terminy użyte w niniejszych Warunkach Dodatkowych mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w Warunkach. W przypadku konfliktu pomiędzy treścią niniejszych Warunków Dodatkowych a Warunkami, pierwszeństwo mają Warunki Dodatkowe.
 3. Użytkownik oznacza każdą osobę, która korzysta z Usługi w jakikolwiek sposób (zwany dalej „Użytkownikiem”).
 4. Korzystając z jakiejkolwiek Usługi w jakikolwiek sposób, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki dodatkowe, jak również Warunki, i dlatego jest zobowiązany do ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami Dodatkowymi lub Warunkami, Użytkownik nie może korzystać z Usług. Po zarejestrowaniu w jakiejkolwiek Usłudze w celu uzyskania Konta Użytkownika (zwanego dalej „Kontem Użytkownika”), Użytkownik wyraźnie potwierdza swoją zgodę na niniejsze Warunki Dodatkowe i Warunki. Ustalenia umowne między Użytkownikiem Usługi a Operatorem będą zawsze składać się przynajmniej z niniejszych Warunków Dodatkowych i Warunków.
 5. Niektóre funkcje lub części Usług mogą być używane wyłącznie przez Użytkowników z zarejestrowanym Kontem Użytkownika.

II. TREŚCI UŻYTKOWNIKA I WARUNKI LICENCJI

 1. Usługa umożliwia Użytkownikowi z Kontem Użytkownika przesyłanie i publikowanie własnych treści w postaci plików do wydruku (.gcode), plików z modelami 3D (.stl, .3mf, .obj i .amf) oraz powiązanych obrazów (.jpg, .png, .gif, .tiff) (zwane dalej „Zasobami Drukowania”) i działa jako platforma do udostępniania Zasobów Drukowania przez Użytkowników. Zasoby Drukowania są uważane za Treści Użytkownika w rozumieniu Warunków (zwane dalej „Treściami Użytkownika”), a zatem będą podlegać również postanowieniom Warunków dotyczących Treści Użytkownika.
 2. Przesyłając i publikując Zasoby Druku za pośrednictwem Usługi, Użytkownik udostępnia te Zasoby Drukowania Operatorowi i Użytkownikom Usługi na podstawie wybranej przez siebie licencji Creative Commons (dalej „Creative Commons”); ważne i skuteczne warunki licencji Creative Commons są dostępne na https://creativecommons.org/licenses/. Dlatego licencje na Zasoby Drukowania nie są udostępniane Użytkownikom przez Operatora. Udostępnianie Zasobów Drukowania za pośrednictwem Usługi będzie uważane za propozycję Użytkownika skierowaną do innych Użytkowników Serwisu do zawarcia umowy licencyjnej zgodnie z wybranymi warunkami licencji Creative Commons. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencje Creative Commons stają się nieodwołalne po opublikowaniu Zasobów Drukowania.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie Zasobów Drukowania za pośrednictwem Usługi tylko wtedy, gdy ma niezbędne prawa do upublicznienia i dalszej dystrybucji oraz licencjonowania ich na wybranej licencji Creative Commons, a tym samym stanowi, że Zasoby Druku nie naruszają żadnych praw, w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi wyłącznie w celu udostępniania Zasobów Drukowania, które nie służą jako instrukcje do produkcji przedmiotów, których posiadanie lub produkcja jest ograniczona lub zabroniona przez obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usługi w celu udostępniania jakichkolwiek Zasobów Drukowania niskiej jakości, celowo błędnych lub z nieprawidłową etykietą lub opisem.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Zasoby Drukowania, które załadował i opublikował za pośrednictwem Usług. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie Zasoby Druku, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Użytkownik zgadza się zrekompensować Operatorowi i innym Użytkownikom wszelkie szkody poniesione przez Operatora lub osoby trzecie w związku z publikacją określonych Zasobów Drukowania.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Zasobów Drukowania udostępnianych przez innych Użytkowników Usługi na warunkach licencji Creative Commons, na podstawie której zostały opublikowane określone Zasoby Druku i które są dla nich określone w ramach Usługi.
 6. Operator wskazuje, że Zasoby Drukowania są tworzone przez Użytkowników i nie są w żaden sposób kontrolowane lub testowane przez Operatora przed ich publikacją. Zatem Zasoby Drukowania oraz ich opis i etykietowanie mogą zawierać nieścisłości lub błędy faktyczne, techniczne i formalne, a zatem w żadnym wypadku nie mogą być uważane za profesjonalne porady lub oświadczenia ekspertów. Operator nie gwarantuje jakości lub bezbłędności Zasobów Drukowania i nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.
 7. Operator może w dowolnym momencie dokonać inspekcji i testowania Zasobów Drukowania i zastrzega sobie prawo do usunięcia z Usługi lub uniemożliwienia drukowania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Operator akceptuje sugestie i skargi Użytkowników dotyczące jakości Zasobów Drukarskich lub naruszenia jakichkolwiek praw.
 8. Usługa nie służy do przechowywania danych, a Operator nie gwarantuje Użytkownikowi, że Treść użytkownika nie zostanie uszkodzona, zmieniona lub usunięta. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku utraty przesłanych danych.

III. USŁUGI UŻYTKOWNIKA

 1. Usługa umożliwia użytkownikowi z kontem użytkownika oferowanie własnych usług w obszarze drukowania na żądanie, pomocy technicznej lub „pokaż i opowiedz”. Operator wskazuje, że takie oferty są wykonywane wyłącznie przez Użytkowników, a Operator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za świadczenie tych usług lub ich jakość.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika do Usługi lub do usunięcia jego Konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnego odszkodowania w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Dodatkowych, Warunków, obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej lub dobrych obyczajów, a nawet w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do tego, że Usługa może nie być zawsze dostępna, zwłaszcza w wyniku awarii technicznej lub zaplanowanej konserwacji. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do modyfikowania Usługi lub zaprzestania świadczenia Usługi w dowolnym momencie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku niedostępności, modyfikacji lub zakończenia świadczenia Usługi. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawne Usługa jest świadczona bez żadnej gwarancji.
 3. Niniejsze Warunki Dodatkowe mogą być jednostronnie zmieniane lub aktualizowane przez Operatora w dowolnym momencie. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie niniejszego Regulaminu co najmniej 14 dni przed datą wejścia w takich nowych Warunków Dodatkowych, publikując nowe sformułowanie w ramach Usługi lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik może odrzucić takie zmiany Warunków Dodatkowych poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika lub zaprzestanie korzystania z Usługi. Ważna i skuteczna wersja Warunków Dodatkowych będzie zawsze dostępna w ramach Usługi, a Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi od czasu do czasu. Korzystając z Usługi po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
 4. Stosunki prawne między Użytkownikiem a Operatorem wynikające z niniejszych Warunków będą regulowane niniejszymi Warunkami Dodatkowymi i Warunkami, a w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, przez prawo Republiki Czeskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi niniejszych Warunków pierwszeństwo ma wersja czeska. Wszelkie spory wynikające ze stosunków wynikających z niniejszych Warunków Dodatkowych i Warunków będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej, wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.
 5. Nieważność lub nieskuteczność postanowienia niniejszych Warunków Dodatkowych w żaden sposób nie wpływa na ważność i skuteczność innych postanowień.
 6. Niniejsza wersja Warunków Dodatkowych wchodzi w życie i obowiązuje od 2 kwietnia 2019 r.
 7. Kontakt z Operatorem można nawiązać przez pocztę elektroniczną na adres [email protected]