ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, IČO: 06649114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189253 (dále jen „Provozovatel“) provozuje internetový obchod shop.prusa3d.com a další on-line služby, jako jsou prusa3d.com, printables.com, prusalab.czprusament.com (dále jen „Služby“).
 2. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) se uplatní na veškeré on-line Služby, které Provozovatel provozuje. Na používání jednotlivých Služeb se pak mohou dále vztahovat též doplňkové podmínky konkrétní Služby, které jsou v takovém případě přístupné v jejím rámci (dále jen „Doplňkové podmínky“). Podmínky a Doplňkové podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele ve vztahu ke Službám. V případě konfliktu mezi zněním těchto Podmínek a Doplňkových podmínek má přednost znění Doplňkových podmínek.
 3. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která jakýmkoliv způsobem používá některé ze Služeb (dále jen „Uživatel“). Některé funkcionality nebo části Služeb mohou být využívány pouze registrovanými Uživateli. Na základě registrace do některé ze Služeb Provozovatele získá Uživatel jednotný uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“), který může následně využít i pro přihlášení do dalších Služeb. Uživatel není oprávněn umožnit jiné osobě užívání svého Uživatelského účtu a je plně odpovědný za veškeré újmy vzniklé v souvislosti se sdělením svých přihlašovacích údajů třetí osobě.
 4. Souhlas s těmito Podmínkami, jakož případně i příslušnými Doplňkovými podmínkami, projevuje Uživatel jakýmkoliv používáním Služeb a je tak povinen je dodržovat. Pokud Uživatel s Podmínkami resp. příslušnými Doplňkovými podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Služby používat. Při registraci do jakékoliv ze Služeb za účelem získání Uživatelského účtu je Uživatel povinen svůj souhlas s Podmínkami a Doplňkovými podmínkami dané Služby výslovně potvrdit. Smluvní ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem je vždy tvořeno těmito Podmínkami a veškerými Doplňkovými Podmínkami, které se vztahují na Uživatelem používané Služby. V případě, že Uživatel začne používat další Služby resp. využívat svůj Uživatelský účet k přihlášení do dalších Služeb, stávají se součástí smluvního ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem též veškeré příslušné Doplňkové podmínky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souvislosti s provozem Služeb může být nezbytné zpracování osobních údajů (např. pro vedení Uživatelského účtu).
 2. Při registraci do některé ze Služeb za účelem získání Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvést alespoň osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, veřejné uživatelské jméno, avatar a e-mailová adresa. Tyto údaje musí být pravdivé a Uživatel je povinen je udržovat aktuální.
 3. Zásady ochrany soukromí týkající se Služeb jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese https://blog.prusa3d.com/cs/zasady-ochrany-soukromi_29936/, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s Podmínkami souhlasí Uživatel též s obsahem uvedených zásad ochrany soukromí. Na použití jednotlivých Služeb se mohou uplatnit též doplňkové zásady ochrany soukromí.

UŽIVATELSKÝ OBSAH

 1. Služby mohou Uživateli umožnit nahrávat a zveřejňovat prostřednictvím Služeb vlastní obsah (dále jen „Uživatelský obsah“).
 2. V případě, že tyto Podmínky nebo Doplňkové podmínky nestanoví výslovně jinak, uděluje Uživatel Provozovateli k veškerému Uživatelskému obsahu zveřejňovanému prostřednictvím Služeb nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci k neomezenému počtu užití veškerými známými způsoby po dobu trvání příslušných majetkových práv (dále jen „Licence“), jakož i právo sublicence. Provozovatel není povinen Licenci využít. Uživatel dále nahráním Uživatelského obsahu souhlasí s jeho zveřejněním Provozovatelem, jakož i s tím, že Provozovatel je oprávněn tento obsah libovolně upravovat nebo do něj jinak zasahovat a užívat jej pro komerční účely a bez uvedení autorství. V případě, že Uživatelský obsah zahrnuje písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukové či obrazové záznamy týkající se osoby Uživatele nebo jeho projevů osobní povahy, uděluje Uživatel nahráním takového obsahu Provozovateli souhlas s jejich užitím v souvislosti se Službami.
 3. Uživatelský obsah nahraný a zveřejněný Uživatelem prostřednictvím Služeb nesmí být v rozporu s těmito Podmínkami, Doplňkovými podmínkami, právními předpisy České republiky či dobrými mravy, případně zasahovat do oprávněných zájmů Provozovatele. Uživatelský obsah zejména nesmí jakkoliv zasahovat do práv Provozovatele, ostatních Uživatelů a třetích osob, a to včetně práv z duševního vlastnictví, obchodního tajemství, práv na ochranu osobnosti, osobních údajů či dobré pověsti, nesmí být pornografický, podněcovat k násilí, mít povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů nenávisti či nesnášenlivosti, obsahovat nepravdivé informace či obtěžovat ostatní uživatele. Nahráním uživatelského obsahu se Uživatel zavazuje, že má veškeré potřebné licence, práva a souhlasy vztahující se k nahrávanému Uživatelskému obsahu.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerý Uživatelský obsah, který nahrál a zveřejnil prostřednictvím Služeb. Provozovatel není za takový Uživatelský obsah, včetně jeho správnosti a úplnosti, jakkoliv odpovědný, a to s výjimkou případů stanovených právními předpisy. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli veškerou újmu vzniklou Provozovateli nebo třetím osobám v souvislosti s jeho Uživatelským obsahem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský obsah není před zveřejněním Provozovatelem kontrolován. Provozovatel je nicméně oprávněn obsah kdykoliv zkontrolovat. Provozovatel si též vyhrazuje právo kdykoliv ze Služeb odstranit nebo znepřístupnit bez předchozího upozornění jakýkoliv Uživatelský obsah.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Služby a jejich obsah mohou být chráněny právy duševního vlastnictví. Uživatel je na základě těchto Podmínek a případně Doplňkových podmínek oprávněn užívat Služby a zobrazovat jejich obsah standardním způsobem, a to výhradně prostřednictvím webového rozhraní Služeb nebo jejich mobilních aplikací pro Provozovatelem předpokládané účely. Kromě tohoto oprávnění Uživatel nenabývá ke Službám ani jejich obsahu žádná práva duševního vlastnictví s výjimkou případů, kdy Podmínky či Doplňkové podmínky stanoví výslovně jinak. Služby, jakékoliv jejich součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, tak není možné bez předchozího oprávnění získaného od Provozovatele nebo držitelů práv užívat pro jiné účely a jiným než stanoveným způsobem, zejména takový obsah upravovat, zařazovat do děl souborných, či do něj jinak zasahovat, rozmnožovat ho, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat. Jakékoliv komerční šíření obsahu Služeb je zakázáno.
 2. Uživatel nesmí Služby zneužívat a využívat ve vztahu k nim jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služeb, narušovat jejich funkčnost či způsobovat jejich nepřiměřené zatížení, jakož ani vykonávat žádnou jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služeb vzhledem k jejich účelu a fungování.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení těchto Podmínek, Doplňkových podmínek, závazných právních předpisů České republiky či dobrých mravů Uživatelem, nebo i při pouhém důvodném podezření na takové porušení, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady omezit Uživateli přístup ke Službám nebo vymazat jeho Uživatelský účet.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Služby měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služeb. Služby jsou, v rozsahu v jakém to aplikovatelné právní předpisy umožňují, poskytovány bez jakékoliv záruky.
 5. V rozsahu, v jakém to aplikovatelné právní předpisy umožňují, neponese Provozovatel odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Služeb a jejich obsahu, včetně Uživatelského obsahu, zejména pak za újmu vzniklou v důsledku událostí, které objektivně nebylo možné ovlivnit, a Uživatel se tak vzdává všech nároků na její náhradu. V případech, kdy nelze odpovědnost Provozovatele za způsobenou újmu vyloučit a Uživatel se nemůže svých nároků na její náhradu platně vzdát, avšak kdy je možné omezení odpovědnosti Provozovatele, platí, že celková povinnost Provozovatele k náhradě újmy je omezena do výše ceny, kterou Uživatel za příslušnou Službu zaplatil, případně do výše 100 Kč. Pokud to je možné, nahradí Provozovatel Uživateli újmu, za níž odpovídá, uvedením v předešlý stav.
 6. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti vzniklé na základě těchto Podmínek třetí osobě. Uživatel souhlasí, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele vzniklé na základě těchto Podmínek, mohou být bez nutnosti dalšího souhlasu Uživatele postoupeny třetí osobě.
 7. Tyto Podmínky, jakož i Doplňkové podmínky, mohou být Provozovatelem kdykoliv jednostranně měněny či aktualizovány. Na změnu Podmínek či Doplňkových podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek či Doplňkových podmínek, a to zveřejněním nového znění v rámci Služeb nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek či Doplňkových podmínek odmítnout, a to smazáním svého Uživatelského účtu, případně tím, že nadále nebude Služby používat. Platné a účinné verze Podmínek a Doplňkových podmínek jsou vždy zveřejněny v rámci Služeb a Uživatel je povinen se s nimi průběžně seznamovat. Pokud bude Uživatel Služby po účinnosti změn nadále používat, má se za to, že změny akceptuje.
 8. Právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí těmito Podmínkami, resp. příslušnými Doplňkovými podmínkami, a v oblastech jimi neupravených pak právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých na základě těchto Podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky, výhradně dle práva České republiky.
 9. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek nebo Doplňkových podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.
 10. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 2.4.2020
 11. Provozovatele je možné kontaktovat na e-mailové adrese info@prusa3d.com.