I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, IČO: 06649114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189253 (dále jen „Provozovatel“) provozuje službu PRINTABLES.COM (dále jen „Služba“).
 2. Kromě těchto Doplňkových podmínek (dále jen „Doplňkové podmínky“) se na používání Služby uplatní obecné podmínky používání služeb dostupné na adrese https://blog.prusa3d.com/cs/terms-of-use-of-services/ (dále jen „Podmínky“). Pojmy užívané v těchto Doplňkových podmínkách mají stejný význam jako v Podmínkách. V případě konfliktu mezi zněním těchto Doplňkových podmínek a Podmínek má přednost znění Doplňkových podmínek.
 3. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která jakýmkoliv způsobem používá tuto Službu (dále jen „Uživatel“).
 4. Souhlas s těmito Doplňkovými podmínkami, jakož i Podmínkami, projevuje Uživatel jakýmkoliv používáním Služby a je tak povinen je dodržovat. Pokud Uživatel s těmito Doplňkovými podmínkami či Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Službu používat. Při registraci do Služby za účelem získání Uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“) je Uživatel povinen svůj souhlas s těmito Doplňkovými podmínkami a Podmínkami potvrdit. Smluvní ujednání mezi Uživatelem Služby a Provozovatelem je vždy tvořeno alespoň těmito Doplňkovými Podmínkami a Podmínkami.
 5. Některé funkcionality nebo části této Služby mohou být využívány pouze registrovanými Uživateli disponujícími Uživatelským účtem.

II. UŽIVATELSKÝ OBSAH A LICENČNÍ PODMÍNKY

 1. Služba umožňuje Uživateli s Uživatelským účtem nahrávat a zveřejňovat prostřednictvím Služby vlastní obsah v podobě tiskových souborů (.gcode), souborů 3D modelů (.stl, .3mf, .obj a .amf) a souvisejících obrazových materiálů (.jpg, .png, .gif, .tiff) (dále jen „Tiskové podklady“) a funguje tak jako platforma pro šíření Tiskových podkladů Uživateli. Tiskové podklady jsou považovány za Uživatelský obsah dle Podmínek (dále jen „Uživatelský obsah“) a uplatní se na ně tak též zásady pro Uživatelský obsah dle Podmínek.
 2. Pokud Uživatel nahraje a zveřejní prostřednictvím Služby Tiskové podklady, poskytuje je Provozovateli a nabízí Uživatelům služby pod licencí Creative Commons (dále jen „Creative Commons“) dle své volby s tím, že platné a účinné podmínky licence Creative Commons jsou dostupné na https://creativecommons.org/licenses/. Provozovatel Uživatelům neposkytuje k Tiskovým podkladům jakékoliv licence. Vystavení Tiskových podkladů prostřednictvím Služby představuje návrh na uzavření licenční smlouvy dle zvolených podmínek Creative Commons, činěný Uživatelem vůči dalším Uživatelům. Uživatel bere na vědomí, že licence Creative Commons jsou po zveřejnění Tiskových podkladů neodvolatelné.
 3. Uživatel se zavazuje prostřednictvím Služby vystavovat Tiskové podklady pouze v případě, že má dostatečná oprávnění je zveřejnit a dále šířit, resp. licencovat je dle podmínek zvolené licence Creative Commons, a zároveň se též zavazuje, že tyto Tiskové podklady nezasahují jakýmkoliv způsobem do práv třetích osob, zejména pak práv z duševního vlastnictví. Dále se Uživatel zavazuje prostřednictvím Služby vystavovat pouze Tiskové podklady, které nejsou podkladem pro výrobu předmětů jejichž výroba či držení jsou omezeny nebo zakázány právními předpisy. Kromě toho se Uživatel též zavazuje, že prostřednictvím Služby nevystaví Tiskové podklady, které by byly v nízké kvalitě, úmyslně chybné nebo chybně označené či popsané.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré Tiskové podklady, které nahrál a zveřejnil prostřednictvím Služby. Provozovatel není za tyto Tiskové podklady jakkoliv odpovědný, a to s výjimkou případů stanovených právními předpisy. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli, ostatním Uživatelům, a případně též třetím osobám, veškerou újmu vzniklou v souvislosti s vystavením příslušných Tiskových podkladů.
 5. Tiskové podklady vystavené ostatními Uživateli Služby jsou Uživatelé oprávněni využívat v souladu s příslušnými podmínkami licence Creative Commons, pod níž byly příslušné Tiskové podklady zveřejněny, resp. které jsou uvedeny u nich uvedeny v rámci Služby.
 6. Provozovatel upozorňuje, že Tiskové podklady jsou vytvářeny Uživateli a nejsou žádným způsobem Provozovatelem před zveřejněním kontrolovány nebo zkoušeny. Tiskové podklady, jejich popis a označení tak mohou obsahovat věcné, technické a formální nepřesnosti či chyby a nemohou tedy být v žádném případě považovány za odborné rady či stanoviska. Provozovatel nezaručuje kvalitu ani bezchybnost Tiskových podkladů a nenese vůči Uživateli odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené jejich použitím.
 7. Provozovatel je oprávněn Tiskové podklady kdykoliv kontrolovat a zkoušet a vyhrazuje si právo jakékoliv Tiskové podklady ze Služeb kdykoliv odstranit nebo je znepřístupnit, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel přijímá podněty a stížnosti Uživatelů týkající se kvality Tiskových podkladů nebo zásahů do práv.
 8. Služba neplní funkci datového úložiště a Provozovateli Uživateli nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah, nebude poškozen, změněn či smazán. Provozovatel nenese vůči Uživateli odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené ztrátou nahraných dat.

III. UŽIVATELSKÉ SLUŽBY

 1. Služba umožňuje Uživateli s Uživatelským účtem nabízet prostřednictvím Služby vlastní služby v oblasti tisku na vyžádání, technické podpory nebo „ukaž a pověz“. Provozovatel upozorňuje, že se v takovém případě jedná vždy výlučně o nabídku příslušného Uživatele s tím, že Provozovatel žádným způsobem za poskytování těchto služeb neodpovídá a nezaručuje jejich kvalitu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení těchto Doplňkových podmínek, Podmínek, závazných právních předpisů České republiky či dobrých mravů Uživatelem, nebo i při pouhém důvodném podezření na takové porušení, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady omezit Uživateli přístup ke Službě nebo vymazat jeho Uživatelský účet.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby. Služba je, v rozsahu v jakém to aplikovatelné právní předpisy umožňují, poskytována bez jakékoliv záruky.
 3. Tyto Doplňkové podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv jednostranně měněny či aktualizovány. Na jejich změnu Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Doplňkových podmínek, a to zveřejněním nového znění v rámci Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Doplňkových podmínek odmítnout, a to smazáním svého Uživatelského účtu, případně tím, že nadále nebude Službu používat. Platná a účinná verze Doplňkových podmínek je vždy zveřejněna v rámci Služby a Uživatel je povinen se s ní průběžně seznamovat. Pokud bude Uživatel Službu po účinnosti změn nadále používat, má se za to, že změny akceptuje.
 4. Právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniklé na základě těchto Doplňkových podmínek resp. Podmínek se řídí těmito Doplňkovými podmínkami, Podmínkami, a v oblastech jimi neupravených pak právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých na základě těchto Doplňkových podmínek resp. Podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky, výhradně dle práva České republiky.
 5. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Doplňkových podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.
 6. Toto znění Doplňkových podmínek je platné a účinné od 2.4.2019
 7. Provozovatele je možné kontaktovat na e-mailové adrese info@prusa3d.com.